ČO ZNAMENÁ BYŤ MYSTERY SHOPPER

ČO ZNAMENÁ BYŤ MYSTERY SHOPPER

Mystery Shopper je výskumník, ktorý prichádza do vybranej firmy v roli reálneho zákazníka, jednajúceho na základe pripraveného štruktúrovaného scenára. Poskytuje potom spätnú väzbu o svojich priamych skúsenostiach s predajným personálom.

Mystery Shopper klientom poskytuje informácie ako zákazníci vnímajú profesionálnu úroveň predaja. Od kvality spätnej väzby Mystery Shopper-a závisí úspešnosť predaja klienta a prínos pre zákazníkov. Veľa spoločností má definované komunikačné štandardy a postupy. Mystery Shopper v roli zákazníka zhodnotí ich skutočnú implementáciu, osvojenie si predajcami a ich realizáciu.

Kvalitný Mystery Shopper musí byť:

  1. Spoľahlivý a dôkladný – musí vedieť zrealizovať Mystery Shopping podľa zadania od definovania predmetu a scenára nákupu, reálneho zhodnotenia jednotlivých špecifikácií, až po dodržanie dohodnutého termínu realizácie. Nesmie dať predávajúcemu možnosť zistiť, že sa jedná o fiktívny nákup. Musí presne spracovať výsledky, poukázať na nedostatky, neprofesionálne správanie ale aj pozitívne dojmy, nadštandardné služby a starostlivosť.
  2. Všímavý pozorovateľ – musí si zapamätať mnoho vecí: meno predajcu, dizajn predajne, odpovede predajcu z hľadiska odbornosti, asertivity, správanie sa ostatných predajcov k zákazníkom, dôvod nespokojnosti zákazníkov a mnoho ďalšieho.
  3. Objektívny a poctivý – od Mystery Shoppera potrebuje klient dostať súbor konkrétnych faktov, získaných na základe priameho pozorovania práce so zákazníkom. Mystery Shopper musí nezávisle a objektívne posúdiť všetky veci, vyplývajúce zo scenára. Mystery Shopper sa nesmie nechať ovplyvniť skúsenosťami z iných Mystery Shopping-ov v danej spoločnosti. Nedostatky identifikované v jednej časti scenára nesmú mať vplyv na hodnotenie jeho ďalších častí.
  4. Čestný a nezaujatý – Mystery Shopper musí pravdivo bez predpojatosti posúdiť každú špecifikovanú oblasť podľa pripraveného, štruktúrovaného dotazníka. Nesmie hodnotiť spoločnosť ku ktorej má osobný vzťah.
  5. Organizačne zdatný – Mystery Shopper môže byť súčasne aktívny v rámci viacerých projektov pre jedného alebo rôznych zadávateľov, takže si musí vedieť dobre organizovať prácu v rámci viacerých projektov.

 

Kvalita realizácie Mystery Shopping-u závisí od:

  • dodržania scenára a ostatných podmienok pre realizáciu Mystery Shopping-u,
  • dodržania dohodnutého termínu pre jeho realizáciu,
  • úplnosti, detailnosti a pravdivosti uvedených informácií,
  • minimalizácie chýb vo vnímaní a posudzovaní,
  • dodržania definovaných pravidiel a zásad etického kódexu.

 

Ak Vás práca mystery shopper-a zaujala, STAŇTE SA NAŠIM MYSTERY SHOPPEROM.

Text spracoval:
PaedDr. Ján Smik
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.